Package phục vụ cho việc sử dụng data address export từ salesforce. để người dùng chọn vị trí từ cấp tỉnh, quận, xã và nhập địa chỉ chính xác

Features

Đọc data address từ data đã export init vị trí đã có sẵn để show thông tin sẵn có Tìm kiếm địa chỉ bằng cách nhập tên vào thanh search và list dropdown Trả về vị trí đã nhập hoặc tỉnh, quận, xã đã chọn Xử lý logic khi chọn Tỉnh, Quận, Xã

Usage

3 cách để khai báo package vào dự án:

Download package về và bỏ vào dự án và khai báo vào pubspec.yaml

address_sf_package:
 path: ./address_sf_package
address_sf_package:
 git:
  url: https://github.com/hlongho/address_sf_package.git
  ref: main
import 'package:address_sf_package/address_sf_package.dart';

import từ pub-web.flutter-io.cn

flutter pub add address_sf_package

code mẫu

AddressSfPackage(
 onChangeAddress: (address) {
   print(address); 
 },
 onSelectedProvinceDistrictWard: (province, district, ward) {
   print(province?.name);
   print(district?.name);
   print(ward?.name);
 },
 addressPathJson: 'assets/address/address_dev.json',
 initAddress: '',
 initProvince: province_sfid,
 initDistrict: district_sfid,
 initWard: ward_sfid,
)

cách đưa file json address vào dự án

 • Lấy file json address đã export bỏ vào dự án theo path: assets/address/address_dev.json
 • Khai báo assets/address vào pubspec.yaml

data mẫu

data mẫu

Chú ý

khi import vào mà chạy lỗi trên ios thì nhớ điều chỉnh:

 • platform :ios, '12.0' trong podfile hoặc
 • mở Xcode trong target -> general -> minimum deployment -> chỉnh lên 12